سامانه محاسبات سریع سورنا

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا